React hoạt động như thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
659 lượt xem
Reactjs basic

React tạo ra một DOM ảo.

Khi trạng thái thay đổi trong một component, trước tiên nó chạy một thuật toán "khác biệt (diffing)", xác định những gì đã thay đổi trong DOM ảo.

Bước thứ hai là điều chỉnh (reconciliation), nơi nó cập nhật DOM với kết quả của khác biệt.

{{login.error}}