Property Accessors là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
162 lượt xem
C#/.Net basic

Các phần hoặc khối getset của một thuộc tính được gọi là accessors (trình truy cập).

class Person
{
  private string name; // field
  public string Name // property
  {
   get { return name; } // get method
   set { name = value; } // set method
  }
}

Chúng rất hữu ích để hạn chế khả năng truy cập của một thuộc tính.

 • set chỉ định rằng chúng ta có thể gán một giá trị cho một trường riêng tư (private) trong một thuộc tính, và nếu không có thuộc tính set này, trường nói trên sẽ giống như một trường chỉ để đọc (read-only field).
 • Với get, chúng ta có thể truy cập giá trị của trường riêng tư. Một bộ truy cập get chỉ định rằng chúng ta có thể truy cập công khai giá trị của một trường.
Câu hỏi tiếp theo: Boxing và Unboxing là gì?
{{login.error}}