Giả sử một cột Student có hai cột, Name và Marks. Làm thế nào để có được Name và Marks của ba sinh viên top đầu?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
881 lượt xem
{{login.error}}