Giả sử một cột Student có hai cột, Name và Marks. Làm thế nào để có được Name và Marks của ba sinh viên top đầu?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.456 lượt xem

SELECT Name, Marks FROM Student s1 where 3 <= (SELECT COUNT(*) FROM Students s2 WHERE s1.marks = s2.marks)

{{login.error}}