View có chứa dữ liệu không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
416 lượt xem
{{login.error}}