Sự khác biệt giữa một Local temp table và một Global temp table?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
756 lượt xem
Sql Server junior
{{login.error}}