Tại sao bạn lại sử dụng sự kiện load? Sự kiện này có nhược điểm gì không? Bạn có sự thay thế nào cho sự kiện load này không, và tại sao bạn lại sử dụng chúng?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
51 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}