Có thể reset một generator ES6 về state ban đầu của nó không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
22 lượt xem
Javascript master
{{login.error}}