Javascript

Javascript là một ngôn ngữ chương trình thông dịch, nhẹ, hướng đối tượng, được sử dụng cho cả client-side và server-side, được sử dụng chủ yếu cho cliend-side của các trang web. Javascript thường được dùng để hiển thị và xử lý thao tác trên các website. JavaScript xuất hiện lần đầu trong Netscape 2.0 năm 1995 với tên LiveScript. Ưu điểm: - Ít tương tác với server. - Phản hồi ngay lập tức với người dùng. - Tăng khả năng tương tác. - Giao diện phong phú hơn. Nhược điểm: - Client-side JavaScript không cho phép đọc và ghi các file vì lý do bảo mật. - JavaScript không được sử dụng cho việc kết nối mạng các ứng dụng bởi vì không có những hỗ trợ có sẵn. - JavaScript không có bất kỳ khả năng đa luồng hoặc đa xử lý.
18 câu hỏi cho Javascript
88 lượt xem
0 lượt thích
Có 3 cách: Var: var test = 10;​ Let: let test = 10;​ Const: const test = 10;​...
192 lượt xem
0 lượt thích
Trong javascript, closure là một hàm tham chiếu các biến có phạm vi ngoài phạm vi của hàm đó. Nó cho phép bạn truy cập các biến hoặc tham số có phạm vị ngoài phạm vị hàm đó. Để sử dụng closure, đơn...
129 lượt xem
0 lượt thích
Từ khóa "this" trong javascript tham chiếu đến đối tượng mà nó thuộc về. "This" có các giá trị khác nhau phụ thuộc vào nơi nó được sử dụng. Trong 1 method, "this" tham chiếu đến đối tượng chủ, ví dụ:...
121 lượt xem
0 lượt thích
Scope của 1 biến là phạm vi trong chương trình của bạn mà biến đó được định nghĩa. Trong javascript có 3 loại scope: Global scope: có phạm vị hoạt động ở bất kỳ trong mã javascript của bạn. Function...
124 lượt xem
0 lượt thích
Để clone một mảng, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây: 1. Sử dụng hàm slice: var newArr = originArr.slice(); 2. Sử dụng hàm JSON.stringify() và JSON.parse() (deep copy): var str =...
995 lượt xem
0 lượt thích
<html> <head></head> <body> <script src="script.js"> </body> </html> Với thẻ script không có thuộc tính gì khác thì HTML file sẽ được parse cho đến khi gặp phải thẻ script, đến lúc này th...
413 lượt xem
0 lượt thích
Use strict dịch sang tiếng việt thì có nghĩa là sử dụng sự nghiêm ngặt. Khi một đoạn lệnh được khai báo use strict thì tất cả các dòng code ở phía dưới dòng khai báo use strict sẽ được quản lý một các...
922 lượt xem
0 lượt thích
Lập trình bất đồng bộ (async) là 1 phần quan trọng trong javascript. Cách tiếp cận phổ biến là sử dụng các callback.  Ví dụ như 1 lệnh ajax gửi request lên server và sau khi nhận được thành công data...
226 lượt xem
0 lượt thích
Anonymous functions hay còn gọi là hàm ẩn danh, là một hàm được sinh ra đúng vào thời điểm chạy của chương trình. Thông thường khi bạn khai báo một hàm thì trình biên dịch sẽ lưu lại trong bộ nhớ nên...
365 lượt xem
0 lượt thích
Trong javascript, mọi thứ đều là object. Number, string hay function đều là object, và .call và .apply là các method của object Function.  - call và apply thường được để assign từ khóa ‘this’ trong f...
222 lượt xem
0 lượt thích
- Kết quả: string...
234 lượt xem
1 lượt thích
- Kết quả: true...
249 lượt xem
0 lượt thích
Console.log(1<2<3) -> true Console.log(3>2>1) -> false...
163 lượt xem
1 lượt thích
“number” “string” “boolean”...
318 lượt xem
1 lượt thích
Body.onload chỉ được gọi khi DOM và các resources kèm theo như images được load xong. Còn document.ready được khi DOM được load xong. Có thể có nhiều document.ready nhưng chỉ có 1 body.onload....
462 lượt xem
1 lượt thích
Undefined có nghĩa là không xác định. Trong javascript, khi bạn khai báo một biến nhưng chưa gán giá trị cho nó, giá trị của biến đó sẽ là undefined. Null là một loại object, tương tự như các loại obj...
142 lượt xem
1 lượt thích
"==" so sánh giá trị. "===" so sánh giá trị và kiểu dữ liệu....
439 lượt xem
1 lượt thích
GET: Có thể bị cache. Nằm trong history của browser. Có thể bị bookmarked Dữ liệu truyền đi sẽ hiện trên url và chúng bị giới hạn (độ dài tối đa của URL là 2048). Hạn chế về loại dữ liệu: chỉ có ký tự...
{{login.error}}