Sự khác biệt giữa Map và WeakMap trong ES6 là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
25 lượt xem
Javascript senior
{{login.error}}