Sự khác biệt giữa từ khóa await và từ khóa yield là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
41 lượt xem
Javascript master
{{login.error}}