Giải thích cách hoạt động của JSONP (và tại sao nó không thực sự là Ajax)?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
22 lượt xem
Javascript senior
{{login.error}}