Bạn có thể cho một ví dụ về một hàm curry và tại sao cú pháp này mang lại lợi thế?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
52 lượt xem
Javascript master
{{login.error}}