Khác nhau giữa null và undefined?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.983 lượt xem
  • Undefined có nghĩa là không xác định. Trong javascript, khi bạn khai báo một biến nhưng chưa gán giá trị cho nó, giá trị của biến đó sẽ là undefined.
  • Null là một loại object, tương tự như các loại object khác như 'string', 'number',...
{{login.error}}