Khác nhau giữa 2 hàm document.ready và body.onload?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
318 lượt xem
Javascript
{{login.error}}