Khác nhau giữa 2 hàm document.ready và body.onload?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
830 lượt xem
  • Body.onload chỉ được gọi khi DOM và các resources kèm theo như images được load xong. Còn document.ready được khi DOM được load xong.
  • Có thể có nhiều document.ready nhưng chỉ có 1 body.onload.
{{login.error}}