Kể tên 3 loại dữ liệu cơ bản của javascript

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
464 lượt xem
{{login.error}}