Cho biết output của 2 dòng lệnh dưới?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
762 lượt xem
{{login.error}}