Cho biết output của 2 dòng lệnh dưới?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
251 lượt xem
Javascript
{{login.error}}