Sự khác biệt giữa các Host objects và Native objects là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
38 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}