Bạn sử dụng câu lệnh nào để lặp qua các thuộc tính của đối tượng và các items của mảng?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
61 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}