Giải thích về bubbling event và cách để ngăn chặn nó?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
41 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}