Tại sao nói rằng ý tưởng giữ nguyên global scope của một trang web và không bao giờ chạm vào nó là một ý tưởng hay?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
39 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}