Sự khác nhau giữa call và apply?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
735 lượt xem

Trong javascript, mọi thứ đều là object. Number, string hay function đều là object, và .call.apply là các method của object Function.

 - call và apply thường được để assign từ khóa ‘this’ trong function đó to 1 object khác.

- Điểm khác nhau nằm ở tham số truyền vào: Call: _function.call(object, “arg one”, “arg two”,..). Apply: _function.apply(object, [“arg one”, “arg two”,…])

{{login.error}}