Hàm anonymous là gì và khi nào nên sử dụng nó?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
632 lượt xem

Anonymous functions hay còn gọi là hàm ẩn danh, là một hàm được sinh ra đúng vào thời điểm chạy của chương trình.

Thông thường khi bạn khai báo một hàm thì trình biên dịch sẽ lưu lại trong bộ nhớ nên bạn có thể gọi ở trên hay dưới vị trí khai báo hàm đều được, nhưng với anonymous functions thì nó sẽ được sinh ra khi trình biên dịch xử lý tới vị trí của nó.

Ví dụ:

var anonyFunc = function() {
        console.log("Hello PhongvanIT.com");
}
anonyFunc();
{{login.error}}