Scope của 1 biến trong javascript là gì? Có bao nhiêu loại scope?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
443 lượt xem

Scope của 1 biến là phạm vi trong chương trình của bạn mà biến đó được định nghĩa.

Trong javascript có 3 loại scope:

  1. Global scope: có phạm vị hoạt động ở bất kỳ trong mã javascript của bạn.
  2. Function scope: có phạm vi hoạt động trong function mà bạn khai báo biến đó.
  3. Block scope: có phạm vị trong cặp dấu {} mà bạn khai báo biến đó. (ES6)

Để hiểu rõ hơn về scope trong javascript, các bạn có thể tham khảo thêm:

ES6 - Từ khóa let: Khai báo các biến block-scoped

{{login.error}}