"This" trong javascript được dùng để làm gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
467 lượt xem

Từ khóa "this" trong javascript tham chiếu đến đối tượng mà nó thuộc về. "This" có các giá trị khác nhau phụ thuộc vào nơi nó được sử dụng.

 • Trong 1 method, "this" tham chiếu đến đối tượng chủ, ví dụ:
  var company = {
    name: "PhongvanIT",
    showName: function() {
      alert(this.name);
    }
  }
  
  company.showName();
  // Kết quả: "PhongvanIT"​
 • Trong 1 function, "this" tham chiếu đến đối tượng toàn cục (global object, trong web là biến window)
  var name = "GlobalObject_PhongvanIT";
  
  var showName = function(){
    alert(this.name);
  }
  
  var company = {
    name: "PhongvanIT",
    showName: function() {
      alert(this.name);
    }
  }
  
  company.showName();
  // Kết quả: "PhongvanIT"​
  
  showName(); // hoặc window.showName();
  // Kết quả: "GlobalObject_PhongvanIT"​
{{login.error}}