Làm sao để clone một mảng?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
392 lượt xem

Để clone một mảng, chúng ta có thể sử dụng một trong các cách dưới đây:

1. Sử dụng hàm slice:

var newArr = originArr.slice();

2. Sử dụng hàm JSON.stringify()JSON.parse() (deep copy):

var str = JSON.stringify(originArr);
var newArr = JSON.parse(str);

3. Sử dụng toán tử [...] (spread operator) trong ES6:

const newArr = [...originArr];

4. Sử dụng Object.assign:

var newArr = Object.assign([],originArr);
{{login.error}}