Có cách nào để buộc sử dụng Strict mode trong Node.js không?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
35 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}