Cho biết output của lệnh dưới đây: console.log(typeof typeof 1)

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
415 lượt xem

- Kết quả: string

Câu hỏi tiếp theo: Sự khác nhau giữa call và apply?
{{login.error}}