Cho biết output của lệnh dưới đây: console.log(typeof typeof 1)

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
224 lượt xem
Javascript
{{login.error}}