Sự khác biệt giữa throw Error('msg') so với throw new Error(‘msg’) là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
49 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}