Phân biệt “HTML.TextBox” và “HTML.TextBoxFor”?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.788 lượt xem

Phương thức Html.TextBox () tạo phần tử <input type="text" /> với tên được chỉ định, giá trị và thuộc tính html.

Ví dụ:

@Html.TextBox(“StudentName”, “hello everyone”, new { @class = “form-control” })

sẽ tạo ra <input class="”form-control”" id="”StudentName”" name="”StudentName”" type="”text”" value="”hello" everyone”="">

Html.TextBoxFor tạo ra một phần tử input text với thuộc tính model xác định sử dụng một biểu thức lambda.

Ví dụ:

@model Student @Html.TextBoxFor(m => m.StudentName, new { @class = “form-control” })

sẽ tạo ra <input class="”form-control”" id="”StudentName”" name="”StudentName”" type="”text”" value="”This" is="" value”="">

{{login.error}}