Code mapping route thì được viết ở đâu?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.273 lượt xem
{{login.error}}