Sự khác biệt giữa Web API và Web service là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
41 lượt xem
{{login.error}}