Sự khác biệt giữa <system.web> và <system.webServer> là gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
8 lượt xem
{{login.error}}