Kể tên một số nhược điểm của ASP.NET WebForms so với MVC?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
10 lượt xem
{{login.error}}