Khác nhau giữa so sánh “==” và “===”?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
454 lượt xem
Javascript junior
{{login.error}}