Khác nhau giữa so sánh “==” và “===”?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
142 lượt xem
Javascript
{{login.error}}