Điểm khác nhau giữa View và Partial View trong Asp.net mvc?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.839 lượt xem

View:

  1. Chứa layout page.
  2. Viewstart page được render trước khi các view được render.
  3. View chứa các markup tags như body, html, head, title, meta etc...
  4. View nặng hơn Partial view.

Partial View:

  1. Không chứa layout page.
  2. Partial view không xác nhận cho 1 viewstart.cshtml. Chúng ta không thể để các đoạn code cho 1 partial view bên trong viewstart.cshtml page.
  3. Partial view được thiết kế để render trong view, vì chúng không chứa các markup tags.
Câu hỏi tiếp theo: MVC là viết tắt của từ gì?
{{login.error}}