MVC là viết tắt của từ gì?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
940 lượt xem
{{login.error}}