Điểm khác nhau giữa GET và POST?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.086 lượt xem
 • GET:
  • Có thể bị cache.
  • Nằm trong history của browser.
  • Có thể bị bookmarked
  • Dữ liệu truyền đi sẽ hiện trên url và chúng bị giới hạn (độ dài tối đa của URL là 2048).
  • Hạn chế về loại dữ liệu: chỉ có ký tự ASCII được cho phép
 • POST:
  • Dùng để submit data tới servers.
  • Không bị cache
  • Không nằm trong history của browser.
  • Không bị bookmarked
  • Dữ liệu truyền đi nằm trong body của request.
  • Không bị giới hạn dữ liệu truyền đi.
  • Không giới hạn loại dữ liệu truyền đi.
{{login.error}}