Thẻ Meta được dùng để làm gì trong hmtl?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.916 lượt xem
Html/CSS basic

Thẻ Meta trong html được các developer sử dụng để báo cho trình duyệt về mô tả trang, tác giả, tập ký tự, các từ khóa và nhiều thứ khác.

Thẻ Meta được sử dụng cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để nói cho công cụ tìm kiếm về nội dung trang.

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale = 1.0">
<meta name="description" content="HTML interview questions">
<meta name="author" content="Author Name">
<meta name="copyright" content="All Rights Reserved">
{{login.error}}