Html/CSS

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web. CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (ví dụ như HTML). Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm một chút “phong cách” vào các phần tử HTML đó như đổi màu sắc trang, đổi màu chữ, thay đổi cấu trúc,…rất nhiều.
15 câu hỏi cho Html/CSS
284 lượt xem
0 lượt thích
Thẻ Meta trong html được các developer sử dụng để báo cho trình duyệt về mô tả trang, tác giả, tập ký tự, các từ khóa và nhiều thứ khác. Thẻ Meta được sử dụng cho việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để...
3.811 lượt xem
1 lượt thích
Auto sẽ đạt điểm độ rộng đầy đủ và sẽ trừ đi độ rộng của border, margin, padding,… 100% sẽ buộc thẻ đó bằng độ rộng của thẻ cha và tự động nới rộng ra them nếu có them các border, padding, margin,… đi...
983 lượt xem
0 lượt thích
Nó thể hiện như thuộc tính visibility và nó mờ dần từ 1-> 0 ( 1 -> 0.9 -> 0.8 …)...
2.967 lượt xem
0 lượt thích
Một số tính năng nổi bật được bổ sung thêm trong CSS3: animation: Xác định chuyển động của một thành phần appearance: Định dạng cho thành phần trông như giao diện chuẩn gần với người dùng. backface-v...
524 lượt xem
0 lượt thích
Dùng cặp dấu /* comments */....
2.224 lượt xem
0 lượt thích
Relative: Định vị trí tuyệt đối (vị trí bao ngoài), lúc này các thẻ HTML bên trong sẽ coi nó là thẻ cha. Absolute: Định vị trí tương đối theo thẻ cha (thẻ khai báo relative) hoặc thẻ body nếu ko có kh...
1.844 lượt xem
0 lượt thích
Block sẽ làm thẻ đó có space trước và sau nó, và space đó sẽ chiếm hết các width có sẵn. Inline thì chỉ xài đủ width yêu cầu....
1.124 lượt xem
0 lượt thích
Hiểu đơn giản thì margin căn lề ngoài và padding căn lề trong của thẻ đó....
1.234 lượt xem
0 lượt thích
- Dùng để đặt các thẻ HTML theo hướng nằm ngang, float thường dùng 2 giá trị left và right....
548 lượt xem
0 lượt thích
- Không phân biệt....
1.093 lượt xem
0 lượt thích
Cm: centimeters. Em: elements, ví dụ 2 em = 2 lần font-size của thẻ đó. In: inches. - Mm: millimeters. Pc: picas ( 1pc = 12pt = 1/6 in) Pt: points ( 1pt = 1/72 in) - Px: pixels ( 1/96 in)...
1.365 lượt xem
0 lượt thích
“div, p”: chọn tất cả các thẻ div và tất cả các thẻ p. “div p”: chọn tất cả các thẻ p nằm trong thẻ div. “div > p”: chọn tất cả thẻ p có thẻ cha trực tiếp là thẻ div. “div + p”: chọn tất cả thẻ p đ...
973 lượt xem
0 lượt thích
Hex (color: #FFFFFF)  Name (color: red)  RGB(0,0,225)...
521 lượt xem
1 lượt thích
- Để trình duyệt nhận biết trang html đó được viết ở phiên bản nào....
1.578 lượt xem
0 lượt thích
Thẻ “span” với thuộc tính “display: inline” và thẻ “div” với thuộc tính “display:block”. Chúng ta thường dùng thẻ “span” khi muốn các element nằm trên cùng 1 line....
{{login.error}}