Iframe là gì và nó hoạt động như thế nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.102 lượt xem
Html/CSS basic

Iframe là một văn bản HTML (HTML document) được nhúng vào một trang html khác.

Ví dụ:

<iframe src="https://github.com" height="300px" width="300px"></iframe>
{{login.error}}