Giới thiệu sơ về thẻ meta trong HTML?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
538 lượt xem
Html/CSS basic
 • Thẻ meta luôn đi bên trong phần tử <head> và thường được sử dụng để chỉ định bộ ký tự, mô tả trang, từ khóa, tác giả của tài liệu và cài đặt chế độ xem.
 • Thẻ meta luôn có cặp tên/giá trị.
 • Dữ liệu meta sẽ không được hiển thị trên trang nhưng có thể phân tích cú pháp bằng máy.
 • Thẻ meta được sử dụng bởi các trình duyệt (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), công cụ tìm kiếm (từ khóa) và các dịch vụ web khác.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="description" content="I am a web page with description" />
    <title>Home Page</title>
  </head>
  <body></body>
</html>
{{login.error}}