Tại sao bạn sử dụng thuộc tính “srcset” trong thẻ <img>? Giải thích quy trình mà trình duyệt sử dụng khi đánh giá nội dung của thuộc tính này.

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
102 lượt xem
Html/CSS senior
{{login.error}}