Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
56 lượt xem
Html/CSS master
{{login.error}}