Liệt kê 3 cách để định nghĩa 1 color trong html?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.845 lượt xem
Html/CSS basic
{{login.error}}