Giải thích ý nghĩa các CSS selectors dưới đây?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.887 lượt xem
Html/CSS basic

“div, p”: chọn tất cả các thẻ div và tất cả các thẻ p.

“div p”: chọn tất cả các thẻ p nằm trong thẻ div.

“div > p”: chọn tất cả thẻ p có thẻ cha trực tiếp là thẻ div.

“div + p”: chọn tất cả thẻ p được đặt trực tiếp sau thẻ div.

“div ~ p”: chọn tất cả thẻ p đứng trước nó là thẻ div.

{{login.error}}