Tại sao sử dụng thẻ ngữ nghĩa (semantic) HTML5?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
19 lượt xem
Html/CSS senior
{{login.error}}