Sự khác biệt giữa "attribute" (thuộc tính) và "property" (đặc tính) trong HTML?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
1.236 lượt xem
Html/CSS junior
{{login.error}}