Display:inline và display:block khác nhau thể nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
2.567 lượt xem
Html/CSS basic
{{login.error}}