Display:inline và display:block khác nhau thể nào?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
4.325 lượt xem
Html/CSS basic

Block sẽ làm thẻ đó có space trước và sau nó, và space đó sẽ chiếm hết các width có sẵn. Inline thì chỉ xài đủ width yêu cầu.

{{login.error}}