Điểm khác biệt giữa “width: auto” và “width: 100%” trong CSS?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
3.811 lượt xem
Html/CSS
  • Auto sẽ đạt điểm độ rộng đầy đủ và sẽ trừ đi độ rộng của border, margin, padding,…
  • 100% sẽ buộc thẻ đó bằng độ rộng của thẻ cha và tự động nới rộng ra them nếu có them các border, padding, margin,… điều đó sẽ gây ra một số vấn đề không mong muốn)
{{login.error}}