Tại sao Java là độc lập cấu trúc?

{{FormatNumbertoThousand(model.total_like)}} lượt thích
388 lượt xem
Java basic

Nó là Compiler tạo ra một định dạng file độc lập cấu trúc, mà làm cho code được biên dịch có thể thực thi trên bất kỳ Processor nào, với sự có mặt của hệ thống Java runtime.

{{login.error}}